Zabezpečenie Vašich osobných údajov
Spoločnosť dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie
Vaším právom je požiadať Spoločnosť o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe. Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záloh, archívov a pod.).

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe Vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu
Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezvisko), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu. Svoje dáta môžete skontrolovať a alebo zmeniť po prihlásení na tomto webe. Ak si nie ste istí, neváhajte nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára.

Námietky
Ak sa domnievate že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky bude spracovanie Vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7.

Právo na obmedzenie spracovania
Máte právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na vymazanie
Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov.

Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na kontaktný formulár prípadne na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktoch spoločnosti.

Kontaktný formulár
Ak nás kontaktujete prostredníctvom webového formulára, ukladáme si niekoľko základných informácií. Ide o:
* Meno
* E-mailovú adresu
* Čas odoslania
* IP adresu
Uvedené údaje potrebujeme pre spätný kontakt s vami, a pre doloženie vzniku komunikácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Webové stránky
Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:
• Vaša IP Adresa
• Čas vašej návštevy
• Otvárané stránky nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia Vášho prehliadača
• Informácie o konverziách (vyplnenie formulára, objednávka, kliknutie na email, volanie)
Tieto informácie spracovávame iba na účely našej právnej ochrany a meranie výkonnosti webu po dobu maximálne 10 rokov.