Krátkodobý prenájom


Dĺžka prenájmu:
  • minimálna dĺžka prenájmu je 1 deň až 6 mesiacov
  • 1 deň (denná sadzba) = 24 hodín od prevzatia vozidla
  • v prípade prekročenia tejto doby o viac ako 1 hodinu účtujeme ďalší deň prenájmu
Doklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy:

Fyzické osoby:
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas
  • platný vodičský preukaz
  • hotovosť alebo platobnú kartu
Právnické osoby:
  • aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
  • platný občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
  • overené splnomocnenie k podpisu zmluvy a prevzatiu vozidla, ak zmluvu podpisuje iná osoba ako osoba uvedená vo výpise z obchodného registra, resp. v živnostenskom liste